Skargi i wnioski

 

SKARGI I WNIOSKI

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

· art. 41a – 41e ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 1070, z późn. zm.);

· rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dn. 16 maja 2012r., poz. 524).

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Turku jest Prezes tego Sądu.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego działającego w okręgu Sądu Okręgowego w Koninie jest Prezes Sądu Okręgowego w Koninie, a działalności Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie – Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek.

Przyjmowanie skarg i wniosków:

1. Skargi i wnioski składa się:

w formie pisemnej:

· kierując je na adres:

Prezes Sądu Rejonowego

ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek

· składając osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Turku,

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: bp@turek.sr.gov.pl,

w formie ustnej:

· do protokołu w Punkcie Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Turku ( parter)

poniedziałek w godz. 8:00 - 18:00

wtorek - piątek w godz. od 7:30 do 15:30.

2. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty ich wpływu.

3. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy, pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Bez rozpatrzenia pozostawia się skargi/wnioski:

1. W zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli;

2. Zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe;

3. Nie zawierające danych personalnych wnoszącego skargę/wniosek.

O przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony (z wyjątkiem pkt. 3).