Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.


Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Sąd Rejonowy w Kole przyjmuje od 1 maja 2008 roku dokumenty elektroniczne poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, posługując się wystandaryzowanymi formularzami, udostępnionymi w Centralnym Repozytorium Dokumentów prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Możliwość przesłania określonych pism i wniosków jest związany z aktualnym stanem prawnym w Polsce. Uwaga - patrzkomunikat

Skrzynka podawcza na platformie ePUAP przyjmuje dokumenty, następnie tworzy i odsyła do adresata Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Formaty danych przekazywanych dokumentów są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 11 października 2005 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).

 

Komunikat:
Informuje się, że pisma procesowe nie mogą być wnoszone do sądu drogą elektroniczną, a w szczególności e-mailem.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Turku na platformie ePUAP: /wyo5u464n1/SkrytkaESP