Opis sądownictwa w Polsce

SĄDOWNICTWO W POLSCE

Sądownictwo powszechne jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że osoba, która nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia jej sprawy przez sąd, może odwołać się od tego orzeczenia (wyroku, postanowienia). Może wystąpić do sądu wyższej instancji (nazywanego sądem odwoławczym) o zmianę tego orzeczenia.

Sądy l instancji:sąd rejonowy,sąd okręgowy

Sądy II instancji: sąd okręgowy, sąd apelacyjny

 

Sądy rejonowe są jednostkami sądownictwa najbliższymi dla obywateli. Rozpatrują wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu okręgowego.


Sądy okręgowe są sądami l instancji tylko w niektórych kategoriach spraw. Natomiast są sądami odwoławczymi (czyli sądami II instancji) dla orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe.


Sądy II instancji (odwoławcze) zajmują się zaskarżoną częścią sprawy i mogą:

  • utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie - co oznacza, że obowiązuje orzeczenie, które zaskarżyliśmy;
  • zmienić zaskarżone orzeczenie - co oznacza wydanie nowego orzeczenia w sprawie;
  • uchylić je i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji - co znaczy, że sprawa zacznie się od początku.