Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Turku

Sąd Rejonowy w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://turek.sr.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:2010-02-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2016-07-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń:

 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • część plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu.

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-03-31
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-30

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Turku
 • Adres: Sąd Rejonowy w Turku, ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek
 • E-mail: administracja@turek.sr.gov.pl
 • Telefon: +48 63 240 72 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Sąd Rejonowy w Turku, ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek


Budynek, w którym siedzibę ma Sąd Rejonowy w Turku przystosowany jest częściowo dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Legionów Polskich, które wyposażone jest w dźwig dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Stanowisko ochrony znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Wejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
W budynku Sądu Rejonowego w Turku można skorzystać z tłumacza języka migowego, w okienku Punktu Obsługi Interesanta zlokalizowanego po lewej stronie od wejścia głównego. Tłumacz migowy dostępny jest za pomocą wideorozmowy realizowanej poprzez dedykowany terminal.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (styczeń 2021)