Podstawa prawna

Podstawą prawną utworzenia Sądu Rejonowego w Turku jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2003.220.2186).

Podstawowe akty prawne określające tryb działania sądu:

  • Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.t.j.2020,poz.365);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości -  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej  (Dz.Urz.M.S. 2019.138);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  19.12.2012r.  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476);
  • Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.);
  • Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2016.1047 j.t.);Sąd Rejonowy w Turku jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna