Pomoc prawna

Wykaz bezpłatnych instytucji udzielających porad prawnych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

Lokalizacja oraz harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego:

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

ul. Łąkowa 1, 62 - 700 Turek

pok. nr 3 (parter)

tel.: 63 280 11 32

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych w następujących godzinach:

poniedziałek  – w godzinach od 13:00 do 17:00

od wtorku do czwartku – w godzinach od 12:00 do 16:00

piątek – w godzinach od 8:00 do 12:00

(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy)

 

 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Turku

ul. Komunalna 6, 62 - 700 Turek

pok. 1b (parter)

tel.: 63 280 23 80

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów w następujących godzinach:

poniedziałek  – w godzinach od 9:00 do 13:00

wtorek – w godzinach od 9:00 do 13:00

środa –  w godzinach od 11:00 do 15:00

czwartek – w godzinach od 9:00 do 13:00

piątek – w godzinach od 9:00 do 13:00

(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy)

 

 

3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Armii Krajowej 3, 62 - 700 Turek

pok. na parterze

tel.: 570 725 525

 

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin, a nieodpłatna pomoc udzielana przez radców prawnych i adwokatów w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku  – w godzinach od 8:00 do 12:00

(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy)

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)   która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1)   pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)   pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)   pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)   pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa;

5)   pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)   pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7)   pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

 

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d