Uchwała nr 15/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Turku

Turek, dnia 29 października 2020 roku

Sąd Rejonowyw Turku
62-700 Turek, ul. Legionów Polskich 4
tel. 63 2785760 fax 63 2891582

A-0132-42/20


UCHWALA NR 15/2020


Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Turku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu pracy w Sądzie Rejonowym w TurkuNa podstawie art. 22 § 1 w zw. z art. 54 § 2 oraz art. 31 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 365 ze zmianami), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1239 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 325), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 374 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia okreś lonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1758 ze zmianami), kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów oraz mając na uwadze obowiązek zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zarządzamy co następuje:

§ 1
 1. Od dnia 02 listopada 2020r. do odwołania, w ramach obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Turku Regulaminu pracy, dla pracowników Wydziałów, Oddziałów, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej , Samodzielnej Sekcji Finansowej wprowadza się rotacyjny system pracy - w systemie tym pracownicy wszystkich grup zawodowych (sędziowie, referendarze, asystenci sędziego, kuratorzy, urzędnicy, inni pracownicy) zostają podzieleni na dwie równorzędne grupy, a każda z grup będzie świadczyć pracę w systemie:
  • I grupa: poniedziałek, wtorek, środa,
  • II grupa: czwartek, piątek;
  ze zmianą co tydzień:
  • I grupa: poniedziałek, wtorek,
  • II grupa: środa, czwartek, piątek,
  zgodnie z załączonym haromonogramem pracy rotacyjnej stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Kierownicy sekretariatów Wydziałów/Oddziałów są zobowiązani do wykonania następujących czynności:
  • wprowadzenie harmonogramu pracy rotacyjnej w ten sposób, aby została zabezpieczona możliwość pracy podległej komórki organizacyjnej przy zmniejszonej o połowę liczbie pracowników, zorganizowanie pracy wydziału/oddziału/sekcji w ten sposób aby zapewnić ciągłość pracy, nadzór nad pracą podległych pracowników,
  • odwołania rozpraw (posiedzeń) po zniesieniu przez prezesa/sędziego w dniach, w których sędziowie zgodnie z harmonogramem nie będą przebywać w siedzibie Sądu,
 3. Sędziowie są zobowiązani do wyznaczania kolejnych rozpraw (posiedzeń) na terminy, w których sędziowie zgodnie z harmonogramem będą przebywać w siedzibie Sądu.
§2

Świadczenie pracy przez pracowników odbywa się w następujący sposób: jedna grupa wykonuje swoje obowiązki służbowe w siedzibie sądu. Druga grupa jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy w siedzibie sądu, pozostając do dyspozycji Pracodawcy, w gotowości do wykonywania pracy, w miejscu zamieszkania i w tym celu utrzymują stałą łączność telefoniczną i e-mailową z bezpośrednimi przełożonymi. Prosimy pracowników o przesłanie do bezpośredniego przełożonego i na adres administracja@turek.sr.gov.pl aktualnego nr telefonu. W za leżności od bieżących potrzeb pracownikom z tej grupy mogą zostać zlecone do wykonania czynności w systemie zdalnym.

§3

W przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co V-2 pracownika Sądu, po ustaleniu zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zdrowotnego Sądu Rejonowego w Turku oraz interesantów w czasie epidemii zawartymi w Uchwale nr 11/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Turku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Sądu Rejonowego w Turku i w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 12/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Turku z dnia 26 maja 2020r. w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Turku w stanie epidemii koronawirusa, pracownicy, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną zostają w trybie natychmiastowym zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w siedzibie sądu, a w ich miejsce począwszy od dnia następnego obowiązki służbowe tych osób, przejmują pracownicy pozostający dotychczas do dyspozycji pracodawcy w miejscach swojego zamieszkania.

§4

Wprowadza się wykonywanie pracy zdalnej przez sędziów i pracowników, którzy mają takie możliwości i zakres zadań pozwalające na pracę zdalną, po udzieleniu zgody lub poleceniu, odpowiednio przez Prezesa lub Dyrektora Sądu.

§5

Obecność na terenie Sądu należy ograniczyć wyłącznie do wyznaczonych dni pracy w budynku, ujętych w harmonogramie.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącym wydziałów i kierownikom sekretariatów wydziałów/oddziałów/sekcji/zespołu Sądu Rejonowego w Turku, przy czym nadzór nad wykonaniem zarządzenia wykonuje Kierownik Oddziału Administracyjnego.

§7

Ustala się godziny urzędowania Sądu: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Turku.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 15/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Turku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
b/d